Introducció

L'objectiu d'aquest manual és aprendre a fer les fotos amb la nostra càmera digital, parar-les a l'ordinador, editar-les mínimament i finalment gravar-les en un CD.
No entrarem en critéris artístics ni retoc fotogràfic. sinó simplement en dominar l'apartat tècnológic.