Imprimir un document

Per imprimir un document despleguem el menú Fitxer i seleccionem la opció Imprimir... fent-hi un clic a sobre.

A continuació s'obrirà un quadre de diàleg amb les opcions on escollirem la impressora a la que volem imprimir, el número de cópies, etc...