L'estructura de carpetes

Les carpetes s'organitzem com un arbre genealògic:

De la carpeta mare "Els meus documents" pengen una serie de capetes filles, que alhora poden contenir altres carpetes...

Si volem representar totes les carpetes tindríem una estructura en arbre.
Els meus documents
  Catalunya
    Barcelones
       Barcelona
    Taragones
       Tarragona
       Valls
Autor(es): Jordi Barreda