Parts d'una finestra

Les parts que tindrà tota finestra son:
  • Marc (7): Que fa de contenidor.
  • Títol (2): Que te el nom de la finestra.

Autor(es): Jordi Barreda