Posar una foto al teu perfil

El perfil de Facebook permet incloure una foto.

Per introduir una foto al perfil hem d'entrar al menú Perfil

i un cop allí fem clic a sobre la foto existent.


Hem de cercar per dintre el nostre disc la foto que volguem afegir al nostre perfil.