Posar una foto al teu perfil

El perfil de Facebook permet incloure una foto.

Per introduir una foto al perfil hem d'entrar al menú Perfil

i un cop allí fem clic a sobre la foto existent.


Hem de cercar per dintre el nostre disc la foto que volguem afegir al nostre perfil.


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 10 min.
Author:
Organización:
Status: draft
Category: Facebook
User(s): jbarreda

Exportar a: