Organitzar les Adreces d'Interés

Només haurem d'obrir el menú Adreces d'Interés i arrossegar la pàgina web a dins de la carpeta que volem que quedi.

Fem el mateix procediment, a la inversa, si les volem moure d'una carpeta a fora.

Aquest procés serveix també per a moure carpetes amb webs a dins i organitzar millor les Adreces d'Interés.
Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 10 min.
Author: Cristina Espinosa Hernández
Organización: Club Infantil i Juvenil Bellvitge
Status: final
Category: Firefox
User(s): CristinaEH

Exportar a: