Imprimir un document

Per imprimir un document despleguem el menú Fitxer i seleccionem la opció Imprimir... fent-hi un clic a sobre.

A continuació s'obrirà un quadre de diàleg amb les opcions on escollirem la impressora a la que volem imprimir, el número de cópies, etc...


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: basic
Estim. time: 0 min.
Author:
Organización:
Status: draft
Category: Writer - Open Office 3.0
User(s): jbarreda

Exportar a: