Llicències

Copyright - Tots els drets reservats

La Llei de propietat intel·lectual (LPI) atorga a l’autor de l’obra drets exclusius (a reproduir, distribuir, comunicar al públic i transformar) que li permeten controlar l’explotació i l’ús que es fa de l’obra per a fer qualsevol d’aquests actes, així com autoritzar a altres a fer-ho (llicència).

Ara bé, la LPI també recull algunes excepcions, en què s’autoritza aquest ús, sense autorització de l’autor:

Copyleft - Alguns drets reservats

Hi ha qui considera les lleis de drets d'autor (copyright) com una forma de restringir el dret de fer i redistribuir còpies d'un treball. Una llicència copyleft, de fet, utilitza la legislació pròpia dels drets d'autor per a assegurar que cada persona que rep una còpia o obra derivada pugui fer servir, modificar, i també redistribuir tant el treball com les seves versions derivades. Així doncs, en un sentit estrictament no legal, el copyleft és el contrari que el copyright.

Així doncs, garanteix aquestes llibertats: 
  1. Utilitzar-la sense cap limitació.
  2. (Re)distribució de còpies
  3. Modificar-la de la manera que és cregui convenient.

Com a exemple de llicències del tipus copyleft, destacaríem la GPL per a programari o algunes de les llicències de Creative Commons per a un ampli ventall de continguts i obres.


Test your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 10 min.
Author: Ramon Oromi Farre
Organización:
Status: draft
Category: Sandbox
User(s): gotic

Exportar a: