7.1. Algunes ordres bàsiques del terminal

A la taula següent es mostren algunes de les principals ordres del shell en la seva forma bàsica i comparats amb l'equivalent de MS-DOS. La taula s'ha agafat de la següent url: http://www.tu-chemnitz.de/docs/lindocs/RH9/RH-DOCS/rhl-gsg-es-9/index.html.

Penseu que cada ordre admet múltiples modificadors per variar la seva actuació, però explicar això cau fora dels objetius del present treball. Amb el comandament man seguir del nom de l'ordre es pot obtenir informació sobre el que fa una determinada ordre i els seus modificadors. Per sortir d'una determinada explicació només caldrà prèmer la lletra q (quit).


Fundació de l'ordre

MS-DOS

Linux

Exemple bàsic de Linux

Copiar arxius

copy

cp

cp arxiu.txt /home/directori

Moure arxius

move

mv

mv arxiu.txt/home/directori

Llistar arxius

dir

ls

ls

Netejar la pantalla

cls

clear

clear

Tancar la terminal

exit

exit

exit

Visualitzar o configurar la data

date

date

date

Esborrar arxius

del

rm

rm arxiu.txt

Visualitza la sortida a la pantalla

echo

echo

echo missatge

Modifica els arxius amb un editor de text senzill

edit

gedit()
nano

gedit arxiu.txt

Compara el contingut de dos arxius

fc

diff

diff arxiu1 arxiu2

Troba una cadena de text en un arxiu

find

grep

grep paraula ó frase

Dóna format a un disc

format a: (si el disc està a la unitat A:)

mke2fs ó mformat

/sbin/mke2fs /dev/fd0 (/dev/fd0 és l'equivalent de Linux de A:)

Visualitza la informació d'una ordre

comando /?

man()

man ordre

Crear un directori

mkdir

mkdir

mkdir directori

Mostrar un arxiu

more

less()

lessarxiu.txt

Canvia el nom a un arxiu

ren

mv()

mv arxiu.txt arxiu2.txt

Visualitzar la nostra posició al sistema d'arxius

chdir

pwd

pwd

Canvia directori amb una ruta específica

cd ruta

cd ruta

cd directori/directori

Canvia directoris amb una ruta relativa

cd ..

cd ..

cd ..

Mostrar l'hora

time

date

date

Mostrar el contingut d'un fitxer de text

type

cat

cat arxiu

Canviar el propietari i el grup propietari d'un arxiu

sense equivalent

chown, chgrp

chown nuevousuario arxiu

Canviar els permisos d'un arxiu o directori

attrib

chmod

chmod canvidemode arxiu

Mostrar la quantitat de RAM i el seu ús actual

mem

free

freeTest your chapter code: W3C HTML Validator WDG HTML Validator

Lang.: ca
Level: advanced
Estim. time: 0 min.
Author: Andrés Latorre, Gabriel González, Cristina Espinosa
Organización:
Status: final
Category: GNU-Linux
User(s): CristinaEH

Exportar a: